Skip to content

Гарчиг

Цагийн жагсаалт

Ажилтан ажилласан цагийн бүртгэлийг лавлаж харах дэлгэц.
Бүртгэгдсэн ажилтны цагийн тохиргоо Ажилтан – Цагийн тохиргоо цэсэнд жагсаалт хэлбэрээр харагдана.
Ажилтан ажилласан цагийн бүртгэлийг лавлаж харах дэлгэц.
Ажилтан ажилласан цагийн бүртгэлийг лавлаж харах дэлгэц.