Skip to content

Гарчиг

Бараа гүйлгээ

  1. Гүйлгээний мэдээллээ харах бол masu.mn хаягаар нэвтэрч, зүүн талын үндсэн цэсээс “Барааны менежмент– Бараа гүйлгээ” хуудсыг сонгоно. Гүйлгээний мэдээллийн жагсаалтыг тухайн сонгосон өдөр, гүйлгээний төрөл, нийлүүлэгч, салбараар нь шүүж харах боломжтой.

2. Үүсгэсэн захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүний орлого авсан бол төрөл нь “Орлого” байна.

3. Салбар хооронд бараа бүтээгдэхүүнийг шилжүүлж хөдөлгөөн хийсэн гүйлгээний төрөл нь “Хөдөлгөөн” байна.

4. Бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, орлогын мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсан, залруулга хийсэн гүйлгээний төрөл нь “Тохируулга” байна.