Skip to content

Гарчиг

Категори

Категори нэмэх

Барааг ангилан категор үүсгэх боломжтой.Категор нь тайлан болон MasuPOS дээр барааг бүлэглэн харуулна.
Бүртгэгдсэн бараануудыг категори тус бүрээр ангилан бүртгэх боломжтой.
Бүртгэгдсэн категориуд доош цуваа байдалтай харагдана. (Тухайн категори дээр дарж орсноор категорийн нэр болон төрөл зураг гэх мэт мэдээллийг солих боломжтой)