Skip to content

Гарчиг

Нэмэлт төлбөр

Борлуулалт дээр нэмэлт төлбөрөөр үйлчилгээ үзүүлэхэд энэ бүртгэлийг ашиглана. Жишээ нь: Хүргэлт үйлчилгээ, Сав боодол чимэглэх гэх мэт.
Нэмэлт төлбөрийн цэсээр хэлбэлзэх үнэ орсон нэмэлт төлбөрийг бүртгэх боломжтой.
Нэмэлт төлбөрийн жагсаалт нэмэлт төлбөрийн цэс дотор жагсаалт хэлбэрээр харагдана.