Skip to content

Гарчиг

Хөнгөлөлт

Борлуулалтын дүнгээс хувиар болон дүнгээр хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлагатай үед бүртгэж MASU POS дээр хөнгөлөлтийг ашиглах боломжтой.
ПОС дээр борлуулалт бичихэд ашиглаж болох хөнгөлөлтийг Бараа – Хөнгөлөлт гэсэн цэсээр бүртгэх боломжтой. (Хувь болон дүнгээр харгалзах дэлгүүрүүдэд бүртгэх боломжтой)
Бүртгэсэн хөнгөлөлтүүд Бараа – Хөнгөлөлт цэс дээр жагсаалт хэлбэрээр харагдана.